• Site 10
 • Site 7
 • Site 38
 • Site 16
 • Site 42
 • Site 18
 • Site 43
 • Site 25
 • Site 1
 • Site 15
 • Site 47
 • Site 22
 • Site 26
 • Site 11
 • Site 33
 • Site 34
 • Site 24
 • Site 17
 • Site 39
 • Site 37
 • Site 49
 • Site 31
 • Site 30
 • Site 14
 • Site 48
 • Site 13
 • Site 20
 • Site 32
 • Site 29
 • Site 36
 • Site 21
 • Site 23
 • Site 40
 • Site 28
 • Site 19
 • Site 46
 • Site 31
 • Site 35
 • Site 12

GEBED OM GELOOF 

Logo JvhG

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus is mens geworden en heeft ons leven gedeeld.
U mogen wij vertrouwen zonder U te zien.
Geef ons meer geloof in uw aanwezigheid.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd te bidden.
U mogen wij onze Vader noemen en alles aan U vragen.
Geef ons meer geloof in de kracht van het gebed.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd lief te hebben.
U en onze naaste mogen wij liefhebben als onszelf.
Geef ons meer geloof in uw liefde.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd te dienen.
U mogen wij dienen in onze naaste, die gemaakt is naar uw beeld.
Geef ons meer geloof in de weg van dienstbaarheid.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd te vergeven.
Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
Geef ons meer geloof in vergeving en verzoening.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus is gestorven en verrezen.
U mogen wij danken, want uw liefde is sterker dan de dood.
Geef ons meer geloof in uw eeuwig leven.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd open te staan voor de heilige Geest.
U mogen wij vragen om de bezieling van uw Geest.
Geef ons meer geloof in de werking van uw Geest.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft uw Kerk gebouwd op het geloof van de apostelen.
U mogen wij eren in liturgie, catechese en diaconie.
Geef ons meer geloof in uw Kerk als uw instrument op aarde.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons beloofd dat Hij zal wederkomen.
Aan U mogen wij vasthouden door trouw te blijven in geloof.
Geef ons meer geloof in uw toekomst en voltooiing.

Onze Vader ...

 

 JP2

Gebed tot de Zalige Paus Johannes Paulus II

God onze Vader,
wij danken U voor de Zalige Paus Johannes Paulus II,
die U aan de Kerk hebt gegeven.

Door zijn overgave aan Uw Barmhartigheid en zijn liefde voor Maria
is hij door de kracht van Uw Heilige Geest
een levend beeld geweest van Jezus, de Goede Herder.

Wij vragen U voor de Kerk in Nederland:
trouw aan het Evangelie zuivering 
een nieuwe opbloei vele roepingen
zegen over de nieuwe evangelisatie
en een grote liefde voor Uw Kerk.

Verleen ons op zijn voorspraak
en volgens Uw Wil de genade die wij afsmeken…

(hier kan men een eigen intentie verwoorden)

Onze Vader…
Wees gegroet…

Zalige Paus Johannes Paulus II bid voor ons.
Amen.

Van dit gebed zijn gratis gedrukte exemplaren te verkrijgen via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Geest

Voor de bisschop

God, tot in eeuwigheid Herder van alle gelovigen, Gij geeft
door velerlei beschikkingen leiding aan uw Kerk en Gij re-
geert haar vol liefde. Wij bidden U: laat uw dienaar N., die
als hoofd van uw volk de plaats inneemt van Christus, een
ware herder zijn voor zijn kudde, een getrouw leraar in het
geloof, een priester in de heilige eredienst en een dienaar
in het bestuur van zijn bisdom. Door Christus onze Heer.
Amen.
 

Bron: Gebeden Boek, uitgeverij Colomba

Voor de priesters

Heer onze God, om leiding te geven aan uw volk maakt Gij
gebruik van het dienstwerk van de priesters. Schenk hun de
genade als trouwe dienaars altijd uw wil te volbrengen, zo-
dat zij door hun dienstwerk en hun leven U in Christus
verheerlijken. Door Christus onze Heer. Amen.

ofwel:

God, almachtige Vader, Gij hebt het verlossingswerk van
uw Zoon, de redding en het heil van de wereld, aan de
priesters als zijn plaatsvervangers toevertrouwd. Wij bidden
U, schenk ons heilige priesters; die door het vuur van uw
goddelijke liefde ontvlamd, niets anders zoeken dan de
vermeerdering van uw eer en van het heil der zielen.

En gij, Maria, liefdevolle Moeder, bescherm alle priesters in
de gevaren van hun heilige roeping, bid voor hen en ver-
krijg voor hen de genade, dat zij aan hun verheven uitver-
kiezing altijd getrouw blijven.

Heilige Jozef, patroon van de heilige Kerk, bid voor de
priesters. Heilige Willibrord, heilige Bonifatius en alle heili-
ge bisschoppen en priesters van Nederland, bidt voor ons.
Amen.

Om roepingen te vragen

Heer Jezus, voor U uw leerlingen riep om apostel te wor-
den, hebt Gij gebeden een hele nacht lang. Naar uw voor-
beeld willen ook wij bidden om werkers in de wijngaard
van uw Kerk en wij zeggen U na:

Vader, zend in ons midden uw Heilige Geest; wek de ge-
zindheid van Jezus Christus in het hart van vele jonge men-
sen; sterk hun vertrouwen, verruim hun liefde, raak hen
met het vuur van uw Geest, en breng hen U zo nabij dat ze
alles verlaten om Jezus te volgen en hun broeders en zus-
ters te dienen.

Geef aan uw Kerk de nieuwe lente van vele jonge mensen
die alles verlaten om U te volgen in een leven dat U geheel
is toegewijd. Geef priesters aan uw Kerk, medewerkers van
uw apostelen, om uw woord te spreken en het Brood des
Levens uit te delen uit de twaalf korven die overbleven na
de broodvermenigvuldiging en aan uw Kerk werden toever-
trouwd. Dat uw boodschap wordt gehoord, uw maaltijd
gevierd en uw liefde uitgedragen tot aan het uiteinde der
aarde, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. (Godfried
Danneels
)

Bron: Katholiek Gebeden Boek, uitgeverij Tabor